Archive for 'June,2013'

ממלאנוקס עד וודסייד  כך מבריחים משקיעים זרים

ממלאנוקס עד וודסייד כך מבריחים משקיעים זרים

איזק אסימוב בספרו “אני, רובוט” מתאר  רובוט הנשלח להביא חומר ממקום בו הוא ניצב בפני סכנת כליה מקורוזיה. הפוטנציאל של הבקשה שנעשתה כלאחר יד מתאזן אל מול הסכנה הגבוהה לקיומו של הרובוט, אשר מהיותו יקר ומתוחכם, [...]