Archive for 'September,2012'

<!--:HE-->דמוגרפיה דמוקרטיה והחברה הישראלית<!--:-->

דמוגרפיה דמוקרטיה והחברה הישראלית

מדינת ישראל עברה שינויים ניכרים במהלך עשרים השנים שחלפו.  חלק ניכר של שינויים אלו נעוץ בשינוייים דמוגרפים ונגזרותיהם, שינויים אשר מאיימים על חוסנה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. לאחרונה פרסמה הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה כי בעוד מספר [...]

<!--:HE-->אום שמום והזירה הבינלאומית<!--:-->

אום שמום והזירה הבינלאומית

צמד המילים אום שמום מיוחס לראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל דוד בן גוריון שאמר את המילים בהתייחס להחלטות האנטי ישראליות שהועברו במוסד זה (הן בעצרת הכללית והן בהתייחס לחוסר היכולת של מועצת הביטחון לקבל החלטות [...]