Archive for 'August,2014'

בוא ביבי: לך לקנוסה

בוא ביבי: לך לקנוסה

פרולוג במאה ה- 11 לספירה התעורר סכסוך כבד בין הקיסר היינריך הרביעי לבין האפיפיור גרגוריוס השביעי. מקורו של הסכסוך היה נעוץ בסמכות למנות בישופים מקומיים . הקיסר היינריך הרביעי שחשש מחרם שיטיל עליו אפיפיור הגיע בסופו [...]