Archive for 'March,2020'

ברבור שחור

ברבור שחור

*ברבור שחור* *עניינה של תאוריית הברבור השחור, הוא באירועים נדירים, אשר לכאורה לא ניתן היה לחזותם, אך בדיעבד יש להם הסבר לוגי. בד”כ המושג משמש כלכלנים לתיאור אירוע כלכלי יוצא דופן , דוגמת אירועי הסאב פריים [...]